Ordning & reda i Verkaviken

Som fastighetsägare i Verkavikens samfällighetsförening delar vi på ansvar och skötsel av området. Istället för att ha en separat hamnförening, vägförening och parkförening har vi valt att ha allt i en och samma förening och att alla hjälps åt för att hålla ordning och reda på hela området.

Hamnen

Verkaviken har inte någon båtklubb i ordets rätta bemärkelse. Istället har vi en gemensam brygga där det finns en båtplats per boende och varje båtplatsägare äger även sin egen bom. Underhåll och eventuell reparation av bryggor och hamnområde – samt städning i hamnområdet – är en del i vårt gemensamma ansvar. Vi städar och röjer i hamnområdet på våra städdagar; en gång på våren och en gång på hösten. Den aktiviteten samordnas av hamnkapten och parkansvarig.

Båtplatserna är till för föreningens medlemmar. Det sitter en bom vid infarten till hamnen dit enbart fastighetsägare i Verkavikens samfällighetsförening har nyckel. I hamnen finns en ramp för sjösättning och uppdragning, en föreningsbastu och en barnbrygga. Det finns även en brygga för bad i djupare vatten, vid berget utåt viken.
Ansvarig hamnkapten är Elwer Ankarstorm.

Sjösättning och uppdragning

I samband med städdagarna höst och vår kan båtägare av mindre båtar få hjälp med uppdragning och sjösättning.

Hyr du ut din båtplats? Detta gäller:

Samtliga medlemmar har en båtplats och en nyckel. När någon hyr ut sin båtplats lånar man ut sin egen nyckel.

Vid uthyrning av båtplatsen

500 kronor/år av hyran sätts av till föreningen. Sätt in pengarna på föreningens plusgirokonto 108566–1, senast den 30 juni under hyresåret. Skriv ditt namn, ”Båtplatshyra” samt vilken båtplats det gäller som meddelande på inbetalningen.

Meddela sedan hamnkaptenen vem du hyrt ut platsen till.
Vi har som regel i föreningen att den som hyr ut sin båtplats informerar hamnkaptenen om att båtplatsen är uthyrd samt lämnar namn och kontaktuppgifter till den som hyr båtplatsen. Detta är viktigt för att vi ska kunna kontakta båtägaren om något händer och även för att hålla koll på våra nycklar så att inga obehöriga får tillträde till bryggan.

Kontaktuppgifter till hamnkapten: Elwer Ankarstorm, Nyponrosvägen 9, 197 91 Bro, telefon: 08-533 329 81, e-post: elwer.ankarstorm@kungsbyggen.se
Elwer är även kontaktperson för bastun och för nyckeln dit.

Lista över båtplatser och -innehavare
En lista över båtplatser och – innehavare hittar du på sidan Föreningen 

Hundar vid badet
Vi har infört badregler för hundar i Verkaviken. Hundar kan bada efter klockan 19:00 när inga barn eller vuxna badar. Det finns en särskild hundbadplats vid Björknäs camping vilken rekommenderas. Vi ber hundägare i området att respektera detta.

Park och städ

Städdagar – Som medlem i Verkavikens samfällighet är varje fastighetsägare välkommen att vara med på våra utlysta städdagar. Ordningen i området bygger helt på frivilliga insatser från engagerade medlemmar. Samtidigt finns det tillfällen då man inte kan eller orkar röja och städa. Då går det bra att bidra på annat sätt, till exempel:
Symbolisk summa – den som inte kan vara med på städpasset kan kompensera detta genom att sätta in 100 kronor som en symbolisk summa på föreningens postgirokonto 108566–1. Var noga med att skriva ditt namn och ordet ”städpass” på inbetalningen så vi vet vem pengarna kommer från.

Bidra med att fixa fika och förtäring – vi har ofta behov av kaffekokare och ibland även grillmästare i samband med städdagarna, en perfekt uppgift för den som inte riktigt kan eller orkar räfsa, dra upp båtar eller fälla sly – eller inte vill betala avgiften. Hör av dig i förväg till hamn- och parkansvariga för samordning. 

Styrelsen kallar till städdagar, normalt två gånger per år, en på hösten och en på våren. Utöver det kan styrelsen även kalla till arbetsdagar för olika punktinsatser. Hamnkapten och parkansvarig fördelar uppgifterna på städdagarna och vi brukar röja i hamnen, längs infartsvägen vid vägkanter och diken samt där det för tillfället finns behov.

Parkområdet – Föreningen förvaltar ett parkområde mellan tomterna som egentligen är kommunens men där vi fått mandat att ta hand om skötseln. Vi gör skogsröjning vartannat eller vart tredje år. Vi utför gemensam röjning av sly enligt behov och efter parkansvarigas skötselplan. Medlemmarna röjer i första hand i det närliggande området vid den egna fastigheten. Har du själv synpunkter och önskemål kring träd i området som behöver tas bort så kontakta parkansvarig som då gör en bedömning och föreslår åtgärd för styrelsen. Styrelsen tar sedan beslut om lämplig åtgärd.

Styrelsen utser en parkansvarig vars uppgift är att samordna skötseln av våra parkområden och grönytor.  Kontaktuppgifter till parkansvarig: Ida Palo, ida.palo@gmail. com, 073-051 33 20.

Brasa – i samband med höst- och vårstädning eldar vi sly, kvistar och grenar i en brasa nere vid stora parkeringen. Vi börjar bygga brasan en månad innan städpasset så att fastighetsägare kan lägga dit bortrensade kvistar och grenar från den egna tomten.

Datum för byggstart av brasan annonseras i god tid på Facebook-gruppen och här på hemsidan. Tidpunkten för när brasan eldas anpassas alltid efter rådande väderlek.

Särskilda eldningsansvariga utses varje år och de övervakar brasan så länge den brinner. Av hänsyn till dem och för allas trevnad är det viktigt att enbart lägga trädgårdsavfall som kvistar, ris och grenar på brasan som då kan brinna ut relativt snabbt. Gamla möbler, metall, byggavfall och liknande kan brinna hela natten och ibland i flera dagar så det hör inte hemma på våra brasor utan körs med fördel till återvinningscentralen.

Vatten

Verkaviken är sedan 2019 anknutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ledningar är dragna fram till tomtgräns och var och en ansvarar för att installera anläggningen på sin egen tomt. Kommunen har som mål att den absoluta merparten av alla sommarstugor ska kopplas till det kommunala nätet då vattenkvalitet och utsläppsnivåer i Mälaren blir lättare att kontrollera och överblicka. Parallellt med det kommunala vattnet har Verkavikens samfällighet tillstånd att använda den gamla sommarvattenledningen under sommaren. Sommarvattnet sätts på och stängs av före och efter sommarsäsongen.

VA-samordnare samt vattenansvariga från styrelsen är Staffan Julin, staffan.julin@hotmail.com, 070-689 53 01 – samt Peter Svedenstrand, swedenbeach@telia.com , 070-755 69 84. Datum för när sommarvattnet kopplas på – och av – annonseras på Facebookgruppen och på hemsidan.
Vattenansvariga har också koll på pumphuset och ser över så att anläggningen där fungerar utan problem. 

Vägar

Infartsvägen är märkt med skylten ”Privat väg”. Med det menas bland annat att ansvaret för vägunderhållet ligger på vår förening istället för på stat eller kommun.

Vägförening

Infartsvägen och parkeringsplatsen delas i gemensamhetsanläggning med sommarstugeområdet Sågbacken som ligger en knapp kilometer bort från Verkaviken. En bestämd del av årsavgiften som varje fastighet betalar går specifikt till vägunderhållet.

I hela Verkaviksområdet råder hastighetsbegränsning på 20km/h.

Vägansvarig

Snöröjning, dammbindning, skrapning – allt vägunderhåll samordnas av utsedd vägansvarig. Att underhålla och sköta en grusväg är något av ett evighetsarbete men det går att fördröja uppkomsten av nya gropar och gupp i vägen, bland annat genom att köra försiktigt och hålla hastighetsbegränsningen på 20 kilometer/h. Det är ett bra sätt att hålla nere kostnaderna för vägunderhållet.

Kontaktuppgifter till vägansvarig: Emil Carrass,  emil.carrass@icloud.com , 073-310 39 69.

Stora parkeringen

På områdets stora parkeringsplats finns plats att parkera de fordon som tillfälligt inte får plats på den egna tomten. Parkeringen används även av medlemmar i Björknäs båtklubb som har bryggor och medlemshus i hamnområdet.
Det är också på stora parkeringen vi har plats att elda städbrasorna och Valborgsmässobrasan.
Vid stora parkeringen finns även områdets alla brevlådor.
Här finns även en sandlåda med saltblandad sand för krislägen om det blir isgata framför brevlådorna eller alldeles för halt i uppförsbacken.

KONTAKT

Verkavikens samfällighetsförening,
c/o Karina Sannefjordh,
Björktoppsvägen 6, 197 91 Bro.
E-post: info@verkaviken.se
Plusgirokonto: 10 85 66-1
Swish: 123 094 52 12

GAMLA HEMSIDAN

Letar du efter Verkavikens gamla hemsida?
Den finns kvar, men under ny adress.
Klicka på länken