Välkommen till
vackra Verkaviken

Tillbaka


Vid årsmötet den 1 maj 1999 uppdrogs till Sven Palmqvist och Olle Svensson att skriva något om föreningens historia.


  Vi fann att den verkliga historien redan skrivits av föreningens dåvarande sekreterare, Ingrid Riechen, i juni 1975. Här framstår vad som hänt under de första åren av föreningens verksamhet men även hur det kändes och uppfattades för 25 år sedan. Härför mångfaldigas Ingrid Riechens skrivelse i ursprungligt skick. Ur ovanstående skrivelse kan kortfattat hämtas;

 

 

År

1947   Motion om fritidsreservat lämnas i Solna KF.  
  1954   Solna köper Björknäs 1:2, 1:3 och 2:1 i Bro och Låssa socken för 425 000 kr.  
  1963
 
 

Lottades tomterna i Verkaviken ut. 47 st. tomträtter. Bebyggelsen i Sågbacken och uthyrningsstugorna var färdiga redan 1958.

 
  1964   Elektrifieringen i området genomfördes.  
  1965   Genom egna insatser drogs sommarvattenledningen till alla tomter.  
  1965   Telefonkiosk placerades vid P-platsen.  
  1970
 
  Den 1 augusti invigdes den första båtbryggan. Byggd för egna händer och byggd på oljefat. Den fasta delen tjänstgör även nu.  
  1971   Löpstig, ca 1,2 km, anläggs. Numera ganska obefintlig.  

 Sedan 1975 har i stort sett följande hänt; 

Åren

1983 och 1997

  Omreglerades tomträttsgälderna.  
 

1991

  Anlades vår nya båtbrygga.  
 

1992

  Monterades Y-bommarna till bryggan.  
 

1993

 

  Anordnades 30-årskalas på stranden. Det var den 28 augusti, fint väder. Föreningen höll med mat, lättöl och kaffe. C:a 75 gäster (Hål i kassan). Pilarna på stranden togs ner efter heta diskussioner.  
 

1994-1995

  Naturvårdsdiskussion. (Sly far tas ned med sekatör på Solnas mark).  
 

1996

  Beslöts att bakteriehalten i brunnarna skall kontrolleras årligen.  
 

1997
 

  Solna beslutar att tomträtterna kan friköpas. Samtidigt påbörjas diskussion om gemensamhetsanläggning för området.  
 

1998

  Ny badbrygga utlägges.  

En förteckning över föreningens förtroendevalda åren 1974-2000 har upprättats.

Verkaviken i maj 2000

Förtroendevalda åren 1974-2000

    Ordförande.      
  1974-75  Hans Berglund   1984-91 Hans Björklund
  1976-77 Kjell Ludvigsson    1992-94 Niklas Tysk
  1978-79  Åke Häggroth    1995-96 Göran Peterson
  1980-81 Bengt Westerbäck    1997-98 Hans Hellström
  1982-83 Lars-Erik Jansson    1999 Niklas Tysk
        2000 Björn Smedberg
           
    Vice ordförande      
  1974  Bengt Olsson   1984-94 Olle Svensson
  1975 Bjarne Lindberg   1995-98 Niklas Tysk
  1977-82 Märta Jansson    1999 Vakant
  1983 Hans Björklund   2000 Annika Kirstein
           
    Sekreterare      
  1974-75 Ingrid Riechen   1992-93 Karin Sjöhagen
  1976-81 Lars Goldschmidt   1994-96 Hans Hellström
  1982-83 Margareta Andersson   1997 Göran Peterson
  1984-85 Brita Johansson    1998 Marianne Lindberg
  1986-91 P G Rönn   1999 Björn Smedberg
        2000  Carina Olsson
           
    Kassör     Hamnkapten
  1974 Gösta Smedh   1974-75 Einar Svensson
  1975-79 Sven Palmqvist   1976-77 Hans Andersson
  1980-81 Niklas Tysk    1978-81 Sven-Åke Stevemar
  1982-95 Ola Virin   1982-94 Karl-Erik Glingfeldt
  1996- Sven Palmqvist     1995-96 Stig Lundqvist
        1997-98  Kjell Gustafsson
        1999-  Hans Zetterberg
           
    Vattenansvarig     Arbetsledare
  1974-75 Einar Svensson    1976-78 Sten Lindgren
  1976-78 Gunnar Karlsson      
           
    Arbetsledare & Vattenansvarig      
  1979-90 Sten Lindgren      
  1991-98  Erik Wikerfeldt      
  1999- Ulf Sköldbring      
           

     
   

Välkommen till

VACKRA VERKAVIKEN

 Där Mälarens vågor klucka mot strand och näktergalen sjunger om våren.. ibland!

 

 
Läge:
 
  Solna kommuns fritidsområde, Björknäs, Upplands Bro kommun, Stockholms län.  
       
Historik:

 
 

Initiativet togs 1947 av den kommunistiska fullmäktigeledamoten Urban Karlsson med en motion, att stadsfullmäktige skyndsamt måtte utreda frågan om anskaffande av ett fritidsreservat i kommunal regi. Alltnog - av friherrinnan Edle Leuhusen förvärvades fastigheterna Björknäs l:2, 1:3 och 2:1 i Bro och Låssa socken av Uppsala län (numera Stockholms än) för en köpeskilling av 425.000 kr år 1954.

 
       
Förening:
 
 

Varje stug- och tomträttsinnehavare har obligatoriskt medlemskap i Verkavikens sportstugeförening enl. § 28 Särskilda bestämmelser i tomträttskontraktet. Därmed har varje medlem ansvar för föreningens funktion och arbete. Vi ha stadgar, medlemsförteckning och årsavgift, vars storlek beslutas på årsmötet efter rekommendation av revisorer och styrelse. Vi är totalt 47 medlemmar. Då det fanns hundratals intresserade av tomträttema, lottades dessa ut. Föreningen firade 10-års jubileum den 9 juni 1973. Lägg märke till att makar har rösträtt för varandra och också kan utses till uppdrag oberoende av vem som är skriven på tomten.

 
       
Elektrifiering:
 
  Områdets elektrifiering slutföras 1964. Varje stugägare har en nyckel till elmätarskåpet.  
       
Vägar:


 
 

På Ådövägen står vår skytt ”Verkaviken” väl synlig på höger sida. Sidovägen leder in filt en stor parkering. Denna vägs och parkerings skötsel ombesörjes av Solna kommun. Våra vägar inom området: Verkavägen,  Bergvägen, Backvägen och Alpvägen måste vi själva underhålla. Detta medför kostnader och hårt arbete. Det ligger därför i alla medlemmars intresse, att inte belasta våra vägar med onödig körning. Vi ha satt upp tre skyltar: hastighetsskytten 20 km står till höger strax efter infarten filt Örnstugan. Nedanför Verkavägens backe står förbudsskylten "Ej obehörig trafik” samt under den varningsskylten 'Lekande barn'. Vi är angelägna, att dessa skyltar respekteras, särskilt med hänsyn till de problem vi har med alla klagomål över allt damm, som röres upp vid högre hastighet än 20 km. Nödvändig hänsyn måste också tas till lekande småbarn. Fritidsområdet är till för alla, även småbarnen. Salt finns för vägsaltning, en betongring med sand står till vänster bredvid Verkavägsuppfarten för vinterbehov.

 
       
Hamnområde: 
 

Vid infarten till Verkaviken passeras hamnområdet med skylten "Verkavikens sportstugeförening Båtsektionen”. Strandområdet har vi själva röjt upp och ställt i ordning. Likaså har vi byggt bryggan i egen regi, invigning lördagen 1 aug. 1970. Bryggan består av två delar, nämligen fasta bryggan och flytande bryggan. För sjösättning och uppdragning av båtarna finns en slip. Båtuppläggning inom området, när båtsäsongen är över. Var och en av delägarna har tilldelats en båtplats genom lottning. Alla -medlemmar är inte med. På medlemsförteckningen är delägarskapet utmärkt med kryss. Här basar hamnkaptenen, som kallar oss till vårstädning, sjösättning m.m. Bilar parkeras inom området, för att köra in måste man ha en nyckel och öppna låset på kedjan, som avspärrar området. Bilar parkerade utanför på vägen, utgöra trafikfara och tillåts därför ej. För cyklar finns cykelställ. Skräpa ej ner, lägg avfall och dylikt i soptunnan. Flaggstång, bord och två bänkar finns i en liten plantering för kaffedrickning. Alla kan vid tillfälle och behov ta vattenkannan och vattna de planterade buskarna.

 
       
Badmöjlighet: 
 

Vid scoutbryggan inom hamnområdet är det lämpligt för småbarnen att bada, då där är tämligen långgrunt. Längre utåt viken finns vår brygga, som vi reparerat och försett med n stege ner i vattnet. Det ger bad- och hoppmöjligheter för simkunniga. För övrigt kan man 'hoppa e i' litet här och var efter stranden.

 
       
Sop- och latrin-
hämtning:

 
 

Detta sker genom kommunens försorg och betalas numera av varje medlem för sig. Hälsovårdsnämnden ger vid förfrågan dispens för medlem att på för ändamålet utvald plats på tomten själv få lov att destruktera latrinet.

 
       
Vatten:

 
 

Dricksvatten: Tre handpumpar finns för åretrunt dricksvatten. En pump finns i hörnet Alpvägen-Bergvägen. En pump i hörnet Bergvägen-Backvägen och en på parkeringen. Dricksvattnet underkastas kontinuerligt bakteriologisk kontroll. Den senaste undersökningen visade utmärkt resultat.
Sommarvattenledning med sjövatten är byggd i egen regi och på fritid 1965. Kapaciteten är begränsad. Om ett flertal bevattningsspridare används samtidigt, får de högst belägna tomterna inget vatten alls. Använd därför bara en spridare i taget, så behövs ingen ransonering. En vattentillsyningsman med bitr. har ansvaret att allt fungerar.

 
Dagsverken:


 
 

Vissa nödvändiga underhållningsarbeten, t.ex. på sjövatten-ledningen, vägarna o.dyl. utföres i egen regi av medlemmarna. Detta kallas "dagsverken”. Vice ordföranden har ansvaret för dessa dagsverken.

 
       
Parkering:


 
 

Be helst edra gäster parkera sina bilar på parkeringsplatsen, där finns alltid plats. De flesta har väl vid det här laget ordnat parkeringsplats inne på tomten. Parkeras bilen på vägen, tänk då på att ambulans, brandbil och utryckningsfordon obehindrat skall kunna köra fram inom området. Detsamma gäller för bryggarbilen och sopbilen. Alla dessa bilar skall även ha möjlighet att vända på vändplanen. Någon okynnesåkning med moped är inte önskvärd på våra vägar, beslut har därom fattats på ett tidigare årsmöte.

 
       
Löpstig:
 
 

Några "eldsjälar" (från början fanns det flera, men de flesta ha tröttnat på att arbeta för andra) har lyckats med konststycket att anlägga och underhålla en motionsslinga i skogen. Året var 1971. De skulle aldrig kunna drömma om, att man utnyttjar stigen för mopedåkning liksom inte okynnesåkning i skogen för övrigt. Alltså, motionera gärna och ofta, men var aktsam om stigen.

 
       
Post:


 
 

På parkeringen på vänster sida om Verkavägens början finns vår postlåda, där brevbäraren en gång/dag avlämnar all post, adresserad: Verkaviken, Björknäs, 19051 Bro. Bredvid finns brevlådan för avgående post. Endast under sommarmånaderna har vi denna service, fr.o.m. den 1/6 - 31/8. Varje medlem har en nyckel till den gemensamma postlådan. Be någon granne ta hand om din. post, tidningar etc., om du själv inte är här. Postlådan är aldrig menad som förvaringsplats för gamla tidningar, dessutom får vi klagomål från brevbäraren. Brevlådan på tomten är avsedd för intern postgång, t.ex. årsmötesprotokoll. Den, som ej ordnat med sådan brevlåda, får hämta i postlådan. Upplysning härom uppsättes på anslagstavlan.

 
       
Orienterings-skylt:


 
 

Över postlådan har vi vår anslagstavla, märkt Verkavikens sportstugeförening, där vid behov anslag om olika aktiviteter m.m. uppsätts. Här finns även en karta med tomtnummer över området och bredvid medlemmarnas namn i bokstavsordning med resp. tomtnummer framför.

 
       
Telefon:

 
 

Telefonkiosken med skylten ”Telefon” på parkeringsplatsen uppfördes 1965 efter föreningens önskemål - automattelefon, som skall fungera året runt.

 
       
Förströelser:

 
 

Vi brukar tända en valborgsmässoeld på parkeringen och hälsa våren välkommen med tal och sång. Vår "tvillingförening" Björknäs (området vid landsvägen) inbjuds. Tillsammans med dem klädes också midsommarstång och reses på ängen. För barnen anordnas lekar, säcklöpning, porslinskrossning m.m. samt dans kring midsommarstången på midsommaraftonen. Dans i ladan på kvällen för de vuxna.
Efter årsmötet brukar vi ha en liten festlighet som avslutning. På sätt och vis kan årsmötet ses som en förströelse. I vart fall är det angeläget med hög närvaroprocent. Ett enkelt pingpongbord finns bakom telefonkiosken. Som synes är det klent ställt med gemensamma förströelser, men vi kan som Churchill säga; att det varit mest 'blod, arbete, tårar och svett'. Vi ha alla haft så mycket arbete med att bygga våra stugor och att sköta våra tomter, så det har varken funnits tid, lust eller behov.

 
       
Allmänt:


 
 

Du reformen är helt genomförd.
Ställ måttliga krav på styrelse, festkommitté, hamnkapten och vattentillsyningsmän. Alla dessa funktionärer har också sina stugor för rekreation och har rätt till sin fritid.
Grannsämjan har hittills varit god. Har det uppkommit någon irritation grannar emellan, tala först ut med varandra, innan styrelsen inkopplas. Visa samma hänsyn här ute, som vid allt annat boende!

 

 

     
 

Det borde vara självklart, att alla är intresserade av att noga vårda och akta natur och gemensamma anläggningar så att vårt område förblir ”Vackra Verkaviken”.

Verkaviken, juni 1975

(Ingrid Riechen)

 

 Tillbaka