Bildandet av Verkavikens Samfällighetsförening.

Tillbaka


Gemensamhetsanläggningarna Björknäs Ga:4 och Björknäs Ga:5 bildades vid lantmäteriförrättningen den 18 augusti 2005. Samtidigt bildades Verkavikens Samfällighetsförening som skall förvalta dessa gemensamhetsanläggningar.

Av tradition har Verkavikens Sportstugeförening dittills klarat förvaltningen av området utan avtal.

Omkring år 2000 började både medlemmar och styrelse inse att det för framtiden skulle kännas tryggare med ett skriftligt avtal med markägaren av det  område som vi förvaltar. Området är attraktivt och rykten hördes om att Solna Stad skulle sälja all sin mark på Ådöhalvön.

Styrelsen förberedde sig för arbetet med att ordna ett avtal. Avtalet blev en lantmäteriförrättning. Det blev många styrelsemöten om den blivande förrättningen. Ett hård jobb för att allt skulle bli så bra som möjligt. Från styrelsen har Karin Danielsson,  Ingrid Lyberg, Nils Olof Sandström, Olof Olsson och Hans Zetterberg  varit med att jobba fram underlaget till förrättningen. Förrättningsansvarig har varit Karin Danielsson.

- År 2001 förhandlades det fram ett skogsvårdavtal som innebar  att vi fick röja sly kring området.

- År 2002 kom startskottet. Solna Stad hörde av sig om infartsvägen och styrelsen kunde starta upp samtal med Solna Stad.

- År 2003 blev det allvar. Samtalen fortsatte med Solna Stad om en eventuell förrättning.

- År 2004 fick styrelsen vid en extra stämma ett ok att gå vidare med en förrättning.

- År 2005 den 18 augusti genomförs förrättningen och Verkavikens Samfällighetsförening bildades vid samma lantmäterisammanträde.

En beskrivning av förrättningen finns under fliken:  Samfälligheten - förrättningen.

Nedan finns kopierade texter från verksamhetsberättelser och årsmöten som ledde fram till förrättningen och bildandet av Verkavikens Samfällighetsförening.


Kopierat från verksamhetsberättelsen 2001.


Skogsvårdsavtalet med Solna Stad.

"Styrelsen har undertecknat ett avtal med Solna Stad angående skötseln av skogen runt vårt område. Skogssällskapet har på Solnas uppdrag utarbetat en skötselplan för skogen på vårt område och vi har i avtalet förbundit oss att följa den. Flera möten och samtal med Skogssällskapet och Lars Rockberg från Solna ledde fram till avtalet. Nu är det upp till oss att på bästa sätt uppfylla vår del av avtalet."
 


Kopierat från årsmötesprotokollet 2002.

Avtal om hamnen saknas.
"Ordna avtal om bryggan är mycket viktigt att vi får då Solna kommun vill sälja hela Björknäs. Detta håller styrelsen redan på med och kommer bevaka detta intensivt."


Kopierat från verksamhetsberättelsen 2003.


Diskussioner med Solna Stad.

"Solna hörde åter av sig om grusvägen vilket blev startskottet till förnyade kontakter. Styrelsen hade i december en förberedande träff med Sågbackens styrelse för att planera ett gemensamt möte med Solna Stad. Mötet hölls den 21 januari. Exploateringschef Ulf Brandt och exploateringsingenjör Anders Andreasson bjöd på en förutsättningslös diskussion kring kommunens planer på försäljning av  marken på Ådö. Efter värdering av marken kommer Upplands-Bro kommun att ta ställning till ev. köp. För vår del kan det vara intressant att få markområdet vid båtbryggan och badstranden reglerat. Styrelsen bevakar frågan."
 


Kopierat från årsmötesprotokollet 2004.

Fortsättning av förrättningsärendet

·        "Muntlig redovisning av styrelsens samtal med Solna Stad och Upplands-Bro kommun. Karin redogjorde för samtalen. Solna Stad vill slippa underhåll av grusvägen fram till parkeringsplan. Solna Stad vill sälja all mark på Ådöhalvön i ett stycke. Solna Stad vill att alla friköper sina tomter eftersom det underlättar deras försäljning. Föreningen har nu möjlighet att med en förrättning få nyttjanderätten till den mark som vi i första hand är intresserad av. En förrättning är en stor utgift för föreningen, cirka 50.000 kr. En givande diskussion följde på Karins redovisning. Vi fick ett tips om en person i Solna som har behörighet att utföra en förrättning. Det finns flera intressenter till grusvägen. Sågbacken behöver grusvägen fram till parkeringsplan och Solna Stad behöver också grusvägen fram till grindstugan. Föreningen skall gå vidare med samtalen med Solna Stad även om Sågbacken drar sig ur. En arbetsgrupp i föreningen skall jobba med frågan, styrelsen samt medlemmarna Staffan Julin och Dag Starkman valdes till arbetsgruppen. Om det blir en förrättning så kommer en extra stämma att utlysas."


Kopierat från extra årsmötesprotokollet 2004.

Information om diskussionerna med Solna Stad och det planerade bildandet av Samfällighet.

"Vid inpasseringen till stämman fick alla en karta över området och ett underlag till den extra stämman. Karin gick igenom den utdelade informationen. Karin informerade vidare att Solna Stad vill sälja all sin mark på Ådöhalvön och att vi nu kan få den mark som förening använder avstyckad till en nybildad Samfällighetsförening. Avstyckningen sker med en förrättning av en lantmätare. Sågbacken skall också få en avstyckning. Verkaviken och Sågbacken delar på förrättningskostnaderna. Totalt delar 85 fastigheter på kostnaderna. Friköpt tomt och tomträttsinnehavare behandlas lika vid fördelning av förrättningskostnaden.
Medlemmarna fick nu ställa frågor.
Fråga: Vem äger marken i Samfälligheten? Svar: oklart, Solna Stad har talat om nyttjanderätten.
Fråga: Hur blir det med tomträttsavgälden? Svar: endast kommuner kan debitera tomträttsavgälder.
Fråga: Vilken parkmark avses? Svar: parkmark som vi har skötselavtal med Solna Stad. Staffan höll upp en karta och visade vilket parkområde som avses.
Vi fick också information om Solna Stads svårigheter att avveckla området på Ådöhalvön. Tomträtterna gör det besvärligt för Solna Stad. Det finns 14 tomträtter i Verkaviken och 23 tomträtter i Sågbacken. Gården närmast oss i Verkaviken kommer att säljas som hästgård och en fastighet i närheten av Tammsvik kommer också att säljas. Resten säljs troligen till Upplands-Bro kommun som också tar tomträtterna.
Det kom också frågor kring båtplatserna. Alla fastigheter blir båtplatsägare. De nya båtplatsägarna får köpa in sig i bryggan. Att förlänga bryggan med 5 nya platser kostar 50 tusen kronor. Vi väntar med inköp av ny brygga tills intresse finns från berörda fastigheter.
Gamla båtplatsägare skall inte drabbas av kostnader för den nya bryggan. Osålda nya båtplatser kan hyras ut av föreningen.
Frågor kom också kring vägarna. Grusvägen som vi delar med Sågbacken blir en ny kostnad för underhåll på cirka 10 tusen kronor per år. Det interna vägnätet behöver också underhållas. Den kostnaden beräknas till 8 tusen per år. Vårt interna vägnät har varit eftersatt i många år och har de senaste åren endast genererat kostnad för vinterunderhåll. Det interna vägnätet får tas upp till behandling vid en ordinarie stämma.
Staffan informerade om att Verkavikens styrelse har haft ett gemensamt möte med Sågbackens styrelse. Då förhandlades det om fördelningen av kostnaden för den gemensamma grusvägen/parkeringsplan. Verkaviken får 80 % och Sågbacken får 20 % av kostnaden.
Som privat väg kan vi anlägga farthinder och sätta upp skyltar. Sly vid grusvägen kommer att röjas till hösten när det blir hösteldning.
En fråga kom också upp om grindstugan. Styrelsen har diskuterat grindstugan med Solna Stad. Den är utarrenderad och är därför svår att få med i förrättningen.
Ordföranden avslutade frågestunden.
En uppmaning till alla medlemmar: Ring inte till lantmäteriet och fråga hur det går. Enskilda medlemmar får inte störa lantmätaren med frågor p.g.a. den extra kostnad det medför.
Till förrättningssammanträdet kommer Verkavikens och Sågbackens styrelse endast att skicka 2 eller 3 personer från vardera förening så att mötet går så snabbt som möjligt.
Ordföranden uppmanade till omröstning om styrelsen skall gå vidare med bildandet av Samfälligheten. Omröstningen gjordes med handuppräckning. En klar majoritet var för att vi går vidare."


Kopierat från verksamhetsberättelsen 2004.


Fortsättning av förrättningsärendet

"Styrelsens arbete har under året dominerats av frågorna kring Solnas försäljning av mark på Ådö. Vi har kommit att etablera ett allt tätare samarbete med Sågbacken, något som bådar gott för framtiden.
Flera möten har hållits med Solna stad (expl-chef Ulf Brandt och expl-ing Ulrika Öberg och Anders Andreasson).  Den 25 maj hade representanter från Verkavikens och Sågbackens styrelser ett möte med Solna för att diskutera förutsättningarna för ev. förrättning, kostnader och vilka samfällighetsföreningar som skulle behövas.
Den 20 juni hade Verkavikens och Sågbackens stugföreningar ett möte i Sågbackens Lada för att komma överens om de delar vi skall förvalta tillsammans (grusvägen och parkeringsplanen).
Den 10 juli hade föreningarna en gemensam extra stämma. Efter omröstning beslutades att styrelserna skall gå vidare med bildandet av Samfälligheten och att alla fastigheter i Verkaviken och Sågbacken solidariskt skall dela på förrättningskostnaden. Förslaget på en extra debitering på mellan 1000 - 2000 kr per fastighet fastställdes.
Den 29 augusti hade vi åter ett gemensamt styrelsemöte för att förbereda nästa möte med Solna som inträffade den 31 augusti. Båda föreningarna lade fram förslag till gemensamhetsanläggningar, med bifogade kartor (se vår hemsida). Vi fick komplimanger för arbetet vi gjort. Därefter undertecknades en överenskommelse enligt vilken Solna åtar sig ansökan om förrättningen och stugföreningarna står för kostnaden avseende inrättande av gemensamhetsanläggningen.
Den 30 september sammanträdde ordförandena för de båda stugföreningarna, expl-chef Ulf Brandt från Solna och lantmätare Anders Nahlbom. Vårt underlag användes och komplimenterades återigen men någon förrättning har inte påbörjats. Vår kontaktman gick på pappa-ledighet och har först under 2005 fått en ersättare (Gunnar Spännar). Lantmäteriet har således inte fullföljt ärendet i den takt vi och Solnas representanter hade hoppats. Därför har inte inbetalningsavier skickats ut under hösten 2004 enligt planeringen på extrastämman."
 


Kopierat från årsmötesprotokollet 2005.

Lantmäteriförrättning:

·  "Muntlig redovisning av styrelsen om lantmäteriförrättningen. Karin redogjorde för förrättningsärendet. Solna Stad startade upp förrättningen. Solna Stads mark på Ådö-halvön är nu såld till Upplands-Bro kommun som tillträder den 1 juni 2005. Den lantmätare som vi fick tilldelad gick på pappaledighet. Vi har nu tilldelats en ny lantmätare Gunnar Spännar. Karin har haft ett första möte med lantmätaren tillsammans med Sågbackens ordförande Anders Skog och Solna Stads Ulrika Öberg. De gick igenom allt förrättningsunderlag.
- Parkområdet runt vattnet är inte enkelt att lösa. Detta område får en specialregel, området får inte stängas av med stängsel. Strandskyddet gäller även om det ibland är mer än 100 meter mellan vattnet och fastigheterna. Upplands-Bro kommun förbehåller sig rätten att göra en strandpromenad vid vattnet. Sammantaget blir det bra om vi får detta.
- Grindstugan får vi inte.
- Grusvägen (infartsvägen) och parkeringsplanen får vi gemensamt med Sågbacken.
- Bryggan hade ett gammalt tillstånd så hamnen ingår i förrättningen.
- Vi får inte ha festkommittén i Samfällighetsföreningen. Det får lösas med en fristående förening.
Det blev en diskussion om parkområdet. Allemansrätten gäller även om föreningen skulle äga marken. Får vi parkområdet som ett servitut så blir det ett mycket starkt skydd mot ny bebyggelse och dessutom gäller strandskyddet.
När allt blir klart så blir alla medlemmar kallade av lantmätaren till ett formellt förrättningssammanträde med bildande av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsförening.
Formellt måste vi överlåta (sälja) våra tillgångar, sommarvattenanläggningen och bryggan till den nya Samfällighetsföreningen."


Lantmäterisammanträdet ägde rum den 18 augusti 2005.
Gemensamhetsanläggningarna Björknäs Ga:4 och Björknäs Ga:5 bildades.
Verkavikens Samfällighetsförening bildades.
Den 11 oktober 2005 vann förrättningen laga kraft.


2005-11-23
Nils-Olof Sandström

 

Tillbaka