Tillbaka

Fritidsboende och radon i vatten

De gräns- och riktvärden som finns för radon i vatten är avsedda för permanent boende. De går därför inte att direkt tillämpa på fritidsboende eller annan vattenanvändning som inte avser daglig användning av vattnet. Risken med att dricka radonhaltigt vatten kan anses proportionell mot stråldosen. För att jämföra halten i vatten som används vid fritidsboende med gräns- och riktvärden kan följande formel användas:

Effektiv radonhalt, Bq/l =    radonhalt i Bq/l  x uppehållstiden i dagar
                                                                    
365 dagar

Har till exempel dricksvattnet i en tillfällig bostad en radonhalt på 1000 Bq/l motsvarar den 100 Bq/l om man under en ettårsperiod bor fem veckor i den tillfälliga bostaden. Åtgärder för att sänka radonhalten fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga.

Informationen är hämtad från Statens Strålskyddsinstituts hemsida.

Tillbaka