Utvecklingen på Ådöhalvön
2012-01-13

Tillbaka 
Styrelsen (ordf.) har ställt en fråga om samrådsredogörelsen till Upplands-Bro kommun. Vi har fått svar från Planarkitekten.

 

Hej Torbjörn,

Tyvärr har vi fortfarande inte fått länsstyrelsens yttrande över programförslaget, vilket vi är skyldiga att invänta innan vi går vidare. De har helt enkelt prioriterat andra planer och program före Ådöhalvön. Vi gör vad vi kan för att få länsstyrelsen att yttra sig, det senaste beskedet vi fick strax innan årsskiftet var att de förmodligen är tvungen att byta handläggare för att få till ett yttrandet. Situationen är tråkig och det vet länsstyrelsens handläggare att vi tycker.

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt ta till vara och samordna statens intressen, ge råd om tillämpningen av plan- och bygglagens bestämmelser om allmänna och enskilda intressen, verka för att riksintressen tillgodoses, att miljökvalitetsnormer följs och att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, verka för att samordning sker av frågor som berör flera kommuner och verka för att en bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen yttrande är med andra ord viktigt och kan i stor i stor utsträckning påverka det färdiga programförslaget. Först när vi fått länsstyrelsens yttrande kan vi m a o färdigställa programförslaget och ta ställning till hur vi går vidare.

 

Med vänlig hälsning,
Ylva Hedin
Planarkitekt
 
Upplands-Bro kommun
Plan- och exploateringsavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen
08 - 581 691 38
 
 
 

Tillbaka