Kommunstyrelsens protokoll
gällande bl.a. Ådöhalvön.

2011-03-09

Tillbaka


Länk till de handlingar som kommunstyrelsen fattat beslut om gällande planprogram för Ådöhalvön:

http://www.upplands-bro.se/1/kommun-och-politik/politik-och-paverkan/kommunstyrelsen/handlingar-och-protokoll.html

För Verkaviken innebär förslaget (som ska ut på remiss) 6 nya tomter i förlängning av Björktoppsvägen + utökad byggrätt för befintliga fastigheter!

Från protokollet:2011-03-09 sidan 20.

 

Från beslutsunderlaget:

De befintliga bebyggelsegruppernas olika karaktärer och identiteter föreslås tillvaratas och stärkas. I samband med planläggningen planeras områdena att anslutas till det kommunala va-nätet. En utbyggnad av kommunalt VA medför sannolikt behov av utökad byggrätt för utbyggnad av sanitära utrymmen varför en något utökad byggrätt föreslås i Sågbacken och Verkaviken. Sågbacken föreslås få en utökad byggrätt till 70 kvm för huvudbyggnad och 20 kvm för komplementbyggnad. Befintlig bebyggelse i Verkaviken föreslås en byggrätt om 90 kvm för huvudbyggnad och sammanlagt 30 kvm för komplementbyggnad. Programmet bedöms innehålla totalt ca 60 nya tomter. I Verkaviken föreslås en möjlig komplettering av bebyggelsen med ca sex nya tomter för bostadsändamål vid Björktoppsvägens förlängning. I Ådö skog föreslås möjlighet till avstyckning. Minsta tomtstorlek för nya fastigheter föreslås vara 2000 kvm. Området föreslås få en byggrätt om 160 kvm byggnadsarea för huvudbyggnad och 250 kvm bruttoarea med sammanlagt 50 kvm för komplementbyggnad. Förutom befintliga bebyggelseområden föreslås ett försiktigt tillägg av enstaka fastigheter vid torpen Stora och Lilla Granskog samt att campingområdet, i den norra delen av programområdet, ersätts med ca...


Tillbaka