Upplands-Bro kommuns översiktsplan
utställningshandlingar feb. 2011
2011-02-15

Tillbaka


Upplands-Bro kommuns har tagit fram förslag till ny översiktplan, utställningshandlingar februari 2011.

Eventuella synpunkter på Översiktsplanen 2010 ska lämnas skriftligt senast den 15 april via E-post.
Där står bl.a. att Ådö området är närmast prioriterat förtätningsområde.

Länk till Översiktplanen februari 2010:
http://www.upplands-bro.se/download/18.4dcc069712e0e98bc318000115/%C3%96P+Utst%C3%A4llning+februari+2011+minsta+filstorlek.pdf

Länk till Upplands-Bros hemsida om förslag till ÖP 2010.
http://www.upplands-bro.se/1/bo-och-bygga/overgripande-planering/oversiktsplan/forslag-till-oversiktsplan-2010.html


Enligt kungörelse i DN, 14 februari 2011, Ekonomidelen sidan 7 kan man se utställning av Översiktsplan för Upplands-Bro kommun _ ÖP 2010 under 15 febr – 15 april 2011:


Utställningen består av Översiktsplanen 2010 (113 sidor), Miljökonsekvensbeskrivning (47 sidor), 3 st stora kartor och samrådsredogörelse (100 sidor) och en lista på inkomna yttranden.


Omvandlings- och förtätningsområden (Text från sidan 17 i översiktsplanen)

Inom kommunen finns ett stort antal områden som från början planerats för fritidsboende, kolonistugor eller liknande. I många av dessa områden pågår en omvandling från fritidsboende till permanentboende. Någon återgång till ensartade fritidsbebyggelseområden är inte trolig och i många fall inte längre möjlig. Det finns också områden på landsbygden med permanentbostäder med ett högt bebyggelsetryck, där förtätning i form av avstyckningar förekommer. Inventeringar som gjorts av enskilda avloppsanläggningar i kommunen visar på ett antal bristfälliga avloppsanläggningar med höga utsläpp av näringsämnen och föroreningar. Behov av åtgärder finns, antingen för de enskilda anläggningarna eller genom gemensamma anläggningar eller kommunalt vatten och avlopp.

Omvandling till regelrätta permanent bostadshusområden föreslås i första hand i tätortsnära lägen och/ eller där vatten- och avloppsproblematiken behöver lösas. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) till Smidö är genomförd (2010). De områden som av kommunen är närmast prioriterade omvandlings- och förtätningsområden är Ådö söder om Bro och Ålsta-Aspvik-Ensta i Kungsängen, detaljplanearbete som inkluderar planering för anslutning till kommunalt VA för dessa områden har påbörjats (se karta).


Kopia av sidan 75 av översiktsplanen februari 2011.


Tillbaka