Ansvar för sommarvattnet

2019-05-01

Tillbaka


Propositionen gällande ansvar för sommarvattnet godkändes på årsmötet den 2019-05-01.

 

 

Allmänt

 

Ledningsnätet för sommarvattnet har förnyats och ligger nu i

vägnätet parallellt med kommunens vatten och

avloppsledningar. Det nya ledningsnätet är sammankopplat

med befintlig vattenpump, tilloppsledning och ventiler.

Vid varje fastighets tomtgräns finns en avstängningsventil 

belägen i  vägen i närheten av kommunens två VA-ventiler. En

25 mm slang för sommarvattnet sticker upp c:a 1 m in på

respektive tomt. Alla gamla anslutningar för sommarvattnet har

tagits ur drift.

 

Styrelsens förslag till ansvarsfördelning:

 

Samfälligheten

Samfälligheten ansvarar för ledningsnätet i vägarna inklusive

avstängningsventil vid varje fastighet. Samfälligheten ansvarar

vidare för vattenpump, tilloppsledning och tillförsel av

sommarvatten till ledningsnätet från uttaget i Mälaren.

Samfälligheten öppnar avstängningsventilen när

fastighetsägaren fullgjort sitt ansvar enligt nedan.

 

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar dragning och

underhåll av sommarvattenledningen på egen tomt från

samfällighetens ventil i vägnätet. Fastighetsägaren skall ha en

egen avstängningsventil på tomten för sitt sommarvatten.

(Ventilen i vägnätet skall ej användas

som daglig driftventil för fastighetens förbrukning av

sommarvatten)

 

Verkaviken 2019-03-21

Styrelsen 

 

2019-03-21 Verkaviken proposition till årsmötet 2019-05-01

bilaga 4a.pdf

 

 

Tillbaka