Information om naturvårdhuggning i Björknäs

2019-09-25

Tillbaka


En bit in i skogen som gränsar till vårt område har Upplands-Bro Kommun satt upp skyltar som informerar om kommande borttagning av träd. Det grönmarkerade området på kartan nedan.

Naturvårds- och rekreationshuggning Björknäs

1: Frihugga äldre tall och lövträd. Röjning av mindre träd längs väg.

2: Frihugga ek och tall.

3: Gran gallras ut i sydsluttningen för släppa in mer ljus, vilket är till nytta för ljuskrävande arter.

4: Lövdominerade bestånd där gran huggs bort. Röjning av gran samt vissa lövträd.

5: Granar huggs bort för att bevara brynet mot ängen.

6: Grandominerat mindre område som avverkas för att ge plats åt självföryngrade lövträd.

7: Gallring för att frihugga ekar och tallar.

8: Gallring för att gynna lövträd.

9: Gallring för att glesa ur stamtäta bestånd samt för att ge mer plats för gamla tallar.

10: Gallring för att gynna ek och övrigt löv samt äldre tallar. Röjning utmed vägen.

Ovanstående åtgärder är planerade att utföras under juli – september 2019.

I hela området tillskapas minst 5 st högstubbar per hektar för skapa död ved vilket många arter är beroende av.

Virke kommer att köras ut ur skogen och även ris vid stora mängder. Stigar rensas från ris efter utförd åtgärd.

Vid frågor kontakta kommunekolog Maria Elfström, Upplands-Bro kommun på 08-581 690 65 eller entreprenör Ulf-Peter Holgersson, UPH Skog AB 070-550 27 59.

Naturvårdshuggning i Björknäs 2019.pdf

 


Tillbaka